දුර්ලභ පෘථිවි චුම්බක මිල (10.11)

පහත ද්‍රව්‍ය මිල චීනයේ ස්ථාන වෙළඳපොලේ එකතු කරනු ලබන අතර එය දවසේ දෙපාර්ශවයේම ගනුදෙනු මිල වේ.යොමුව සඳහා පමණි!

Pr-Nd මිශ්‍ර ලෝහයේ මිල:830,000-835000 (RMB/mt)

Dy-Iron Alloy හි මිල:2,320,000-2,340,000 (RMB/mt)


පසු කාලය: ඔක්තෝබර්-11-2022